Vedtekter

Vedtekter for Oslo Kamera Klubb, sist oppdatert etter årsmøtet 26. februar 2018

§ 1. Formål
Oslo Kamera Klubb holder til i Oslo og har som formål å skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for foto og film-/videointeresserte.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i Oslo Kamera Klubb er åpent for alle.
Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år. Husstandsmedlem er et medlem som er et annet medlems ektefelle eller samboer.
Honnørmedlem er et medlem som fyller 68 år i klubbåret eller er uføretrygdet med en ervervsmessig uførhet på minst 50 prosent.
§ 3. Medlemmets rettigheter
Medlemmene har gratis adgang til alle klubbens vanlige møter.
Medlemmene har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler.
§ 4. Kontingent
Klubbåret følger kalenderåret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales i sin helhet innen 31. januar.
Ungdoms-, honnør- og husstandsmedlemmer betaler halv kontingent.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Kontingenten til eventuelle særforbund kommer i tillegg.
Medlemmer som står til rest med kontingent 14 dager etter at skriftlig purring er sendt kan strykes som medlemmer uten ytterligere varsel.
§ 5. Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig til styret.
§ 6. Ekskludering av medlemmer
Styret kan ekskludere et medlem som ved sin opptreden grovt skader Oslo Kamera Klubb eller klubbens anseelse.
Beslutningen om å ekskludere et medlem kan bare treffes når styret er fulltallig. Beslutningen må være enstemmig.
Vedkommende medlem har rett til å innanke avgjørelsen for årsmøtet. Vedkommende forblir medlem til saken er behandlet av årsmøtet.
§ 7. Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.
Hvert medlem har én (1) stemme.
Medlemmer som ikke er tilstede på årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe maksimalt to fullmakter. Slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på årsmøtet.
Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 av de fremmøtte stemmer, øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall.
Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan normalt ikke behandles.
Referat fra årsmøtet publiseres på Oslo Kamera Klubbs hjemmesider, og/eller ved annen hensiktsmessig distribusjon til alle medlemmer.
§ 8. Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmene ved annonsering på web og ved utsendelse av nyhetsmail i skrivebeskyttet-format. Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og eventuelle innkomne forslag skal sendes medlemmene på nyhetsmail, i skrivebeskyttet-format, minst 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 1. februar. Forslagene må være skriftlig begrunnet.
På årsmøtet behandles: a: Årsberetning b: Innkomne forslag c: Regnskap d: Budsjett e: Valg av styre, fotogruppe, film/video-gruppe og valgkomité.
Styrets medlemmer, med unntak av lederne av gruppene, velges for en periode på to år. Gruppene og valgkomiteen velges for en periode på ett år.
Oslo Kamera Klubb benytter autorisert regnskapsbyrå til føring av sitt regnskap. Alle bilag skal undertegnes av leder og kasserer. Regnskapsfører plikter å levere årlig dokumentasjon på prosessrutiner, inkludert beskrivelse av rutiner for internkontroll i forbindelse med føringen av OKKs regnskap.
§ 9. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det selv finner det påkrevet, eller hvis minst 30 medlemmer skriftlig forlanger det. Årsmøtet skal avholdes innen fire måneder, med minst 14 dagers varsel.
Innkallingen skal være skriftlig til hvert enkelt medlem, og inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som kreves behandlet.
§ 10. Organisasjon
Klubben er organisert i to grupper: Fotogruppen og Film- og videogruppen. Hver av gruppene består av minst tre medlemmer.
Klubbens styre består av leder, sekretær, kasserer, klubbromansvarlig, infoansvarlig, webmaster og lederne av gruppene. Sekretæren fungerer som nestleder.
Fotogruppen og Film- og videogruppen har hver sin leder som er representert i styret.
Styret innkalles av sekretæren etter anmodning av formannen eller tre styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme – ved lederens forfall har nestlederen dobbeltstemme.
Sekretæren skriver møtereferat. Referatene skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer.
Klubben skal ha en valgkomité med tre medlemmer.
§ 11. Styrets oppgaver
Styret representerer klubben utad.
Lederen forplikter klubben ved sin underskrift, sammen med ett av styrets øvrige medlemmer.
Styret kan oppnevne andre tillitsverv i den grad det er nødvendig.
Styret skal:
a. Fastsette nødvendige retningslinjer for Fotogruppen og Film- og videogruppen og andre tillitsvalgte
b. Fastsette regler for bruk av klubbens utstyr og bibliotek m.m.
c. I samarbeid med gruppene utføre de oppgaver som er nødvendig for klubbens drift
d. Godkjenne Fotogruppen og Film- og videogruppen forslag til møteprogram
e. Godkjenne vedtekter for klubbens fond.
§ 12. Klubbens aktiva
Alle aktiva er klubbens eiendom, men gruppenes spesialutstyr disponeres av gruppene.
Fotogruppen og Film- og videogruppen er ansvarlig overfor styret og årsmøtet.
§ 13. Klubbens utmerkelser
Oslo Kamera Klubbs orden Det Gule Filter er innstiftet for å belønne medlemmers virksomhet til fotografiens, smalfilmens og klubbens fremme. Ordenen forvaltes av et ordens kollegium etter egne vedtekter som er godkjent av klubben.
Æresmedlemskap i Oslo Kamera Klubb er innstiftet belønning for overordentlig innsats til fotografiens, smalfilmens og klubbens fremme. Utnevnelsen skjer i ordenskollegiet i Det Gule Filter som suppleres med to eventuelt tre æresmedlemmer. Slike utnevnelser skjer fortrinnsvis ved runde jubileer. Bare medlemmer kan motta denne utmerkelsen.
Som synlig tegn får æresmedlemmene klubbnål med ærekrans. Oslo Kamera Klubbs styre kan ved enstemmig beslutning én gang årlig utnevne innbudte medlemmer. Denne utmerkelsen tildeles utenforstående som klubben ønsker å hedre.
Innbudte medlemmer får klubbens medlemsnål.
§ 14. Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller 1/3 av klubbens medlemmer. Forslaget skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale stemmer for å vedtas. Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.