Vedtekter

Reviderte vedtekter for Oslo Kamera Klubb, vedtatt på årsmøtet 26. november 2018

§ 1: Navn
Foreningens navn er Oslo Kamera Klubb; forkortet OKK.
OKK er stiftet 21. mars 1921 og holder til i Oslo.
§ 2: Formål
OKK har som formål å skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for foto- og filminteresserte.
§ 3: Medlemskap
Medlemskap i OKK er åpent for alle.
Inn- og utmelding skjer skriftlig til styret.
Medlemskapet er gyldig når korrekt kontingent er innbetalt og mottatt av OKK.
Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
Honnørmedlem er et medlem fra og med det året det fyller 68 år eller et medlem som er uføretrygdet.
§ 4: Medlemmets rettigheter
Medlemmet har gratis adgang til alle klubbens ordinære møter.
Medlemmet har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens eiendeler og lokaler.
§ 5: Kontingent
Klubbåret følger kalenderåret.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis.
Kontingenten betales innen 31. januar eller ved innmeldingstidspunktet.
Ungdoms- og honnørmedlemmer betaler halv kontingent til OKK.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til OKK
Medlem som står til rest med kontingent 31. januar, kan strykes som medlem uten ytterligere varsel.
Ved opphør av medlemskap refunderes ikke allerede innbetalt kontingent.
§ 6: Organisasjon
OKK ledes av et styre bestående av:
– leder
– sekretær (styrets nestleder)
– kasserer
– klubbromansvarlig
– informasjonsansvarlig
– IKT-ansvarlig
– lederne av fotogruppen og filmgruppen
Klubbens hovedaktiviteter er organisert i to grupper:
– fotogruppen
– filmgruppen
Hvert av gruppestyrene består av minst tre medlemmer hvorav ett er leder.
Klubben skal ha en valgkomité med minst to medlemmer.
§ 7: Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.
Hvert medlem har én (1) stemme.
Medlemmer som ikke er tilstede på årsmøtet, kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg.
Hvert medlem kan medbringe maksimalt to fullmakter. Slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på årsmøtet.
Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 av de fremmøtte stemmer. Øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall.
Avstemning foregår skriftlig om det fremmes krav om det.
Saker som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke behandles.
Protokoll fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for alle medlemmer av Oslo Kamera Klubb.
§ 8: Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. februar. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.
Skriftlig innkalling med saksliste og underlag skal distribueres til alle medlemmer minst 14 dager før møtet.
På årsmøtet behandles:
a. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
b. Årsberetning
c. Innkomne forslag
d. Fastsette klubbens kontingent for påfølgende år
e. Regnskap og revisjonsberetning
f. Revidert budsjett for inneværende år og budsjett for påfølgende år
g: Valg av:
– styre
– fotogruppe og filmgruppe
– valgkomité
Styrets medlemmer velges for en periode på to år.
I oddetallsår velges: Leder, informasjonsansvarlig, klubbromansvarlig og leder av fotogruppen.
I partallsår velges: Sekretær, kasserer, IKT-ansvarlig og leder av filmgruppen.
Gruppenes medlemmer og valgkomité velges for en periode på ett år.
OKK skal benytte autorisert regnskapsbyrå til føring av sitt regnskap.
Alle bilag skal undertegnes av leder og kasserer.
§ 9: Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis styret finner det påkrevet, eller hvis minst 30 medlemmer skriftlig forlanger det.
Det ekstraordinære årsmøtet skal avholdes innen to måneder, med minst 14 dagers varsel.
Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som fremgår av innkallingen.
§ 10: Styrets oppgaver
Styret representerer klubben utad.
Lederen forplikter klubben ved sin underskrift, sammen med ett av styrets øvrige medlemmer.
Styret kan oppnevne andre tillitsverv i den grad det er nødvendig.
Styret innkalles etter anmodning av leder eller tre styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme – ved lederens forfall har nestlederen dobbeltstemme.
Møtereferatene skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer.
a. Fastsette nødvendige retningslinjer og mandat for grupper og aktiviteter
b. Fastsette regler for bruk av klubbens eiendeler
c. I samarbeid med gruppene utføre de oppgaver som er nødvendig for klubbens drift
d. Godkjenne fotogruppens og filmgruppens møteprogram
e. Godkjenne vedtekter for klubbens fond og stipend
f. Godkjenne vedtekter og retningslinjer for klubbens utmerkelser
Grupper opprettes av styret etter behov og gis mandat og/eller retningslinjer.
§ 11: Klubbens utmerkelser
OKKs orden Det Gule Filter er innstiftet for å belønne medlemmers virksomhet til fotografiets, filmens og klubbens fremme. Ordenen forvaltes av et ordenskollegium etter egne vedtekter som er godkjent av
klubben.
Æresmedlemskap i OKK er innstiftet som belønning for særlig innsats til fotografiets, filmens og klubbens fremme.
Utnevnelsen skjer i ordenskollegiet i Det Gule Filter som suppleres med to eventuelt tre æresmedlemmer.
Som synlig tegn får æresmedlemmene klubbnål med eikekrans.
Begge utnevnelser skjer fortrinnsvis ved runde jubileer (hvert femte år). Bare medlemmer kan motta denne utmerkelsen.
§ 12: Ekskludering av medlemmer
Styret kan ekskludere et medlem som ved sin opptreden grovt skader Oslo Kamera Klubb eller klubbens anseelse.
Beslutningen om å ekskludere et medlem kan bare treffes av et fulltallig og enstemmig styre. Vedkommende medlem har rett til å anke avgjørelsen til årsmøtet, og en slik anke må være styret i hende innen to uker etter varsel om ekskludering.
Ved en anke forblir vedkommende medlem inntil saken er behandlet av årsmøtet.
§ 13: Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller 1/3 av klubbens medlemmer. Forslaget skal
behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale
stemmer for å vedtas. Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan
klubbens eiendeler skal disponeres