Konkurranseregler for “Ukens bilde” (Årets fotograf)

1. Konkurransen “Ukens bilde” er en uformell fotokonkurranse på medlemsmøtene. Hensikten er å vise nye bilder og få tilbakemelding på disse. Aktuelle datoer og kategori blir annonsert i programmet.

2. Deltagelse. Kun medlemmer i OKK kan delta, med inntil  ett bilde. Bildene kan ikke være premiert i klubbkonkurranser tidligere, det vil si “Ukens bilde”, høst- eller vårkonkurransene. Antatte bilder regnes ikke som premierte.

3. Kategorier. Det konkurreres i to kategorier: Projeksjon (digital bildefil) og papirbilde. Det kåres en felles vinner for begge kategoriene. Vinnerenen får tittelen “Årets fotograf”.

4. Teknisk utførelse.

Til digitale bildefiler stilles følgende krav:

    • Lengste side skal være minimum 1280 piksler/bildepunkter.
    • Filformat skal være JPEG.
    • Maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.

Bildene må leveres før tidsfristen.
Bilder som er sendt inn etter tidsfristen, eller som ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat og størrelser, blir ikke med i konkurransen.

Det stilles ingen krav til montering eller størrelse på papirbildene.
Bilder i papirkonkurransen leveres rett før medlemsmøtet.

5. Opphavsrett. Bilder som i stor grad er gjengivelse av andres verk, uten at det er tilført nytt innhold ved avfotograferingen kan bli diskvalifisert. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering hvis det i ettertid viser seg at det premierte bildet har blitt framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til “Lov om Opphavsrett” og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

6. Premiering. Premierte bilder gis 1., 2. eller 3. premie. Det kan deles ut flere andre og tredje premier. Bildet som får første premie er “Ukens bilde”. Fotogruppa sørger for at det føres konkurranseprotokoll, som er tilgjengelig på klubbens nettsider.

7. Poeng. Premierte bilder gis poeng i henhold til følgende tabell:
1. plass gir tre poeng
2. plass gir to poeng
3. plass gir ett poeng

Fotografen som har flest poeng ved årets slutt kåres til “Årets fotograf”. Fotogruppa bestemmer premiene.

8. Jury. Møteleder bestemmer hvem som skal juryere kveldens konkurranse. Vanligvis er dette kveldens foredragsholder.

9. Rettigheter. OKK har rett til å publisere premierte bilder fra konkurransen “Ukens bilde” på klubbens nettsider, Facebooksider og Instagramkonto uten vederlag til fotografen. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

 

Vedtatt – mai 2020, hovedstyret Oslo Kamera Klubb