Konkurranseregler for “Ukens bilde” (Årets fotograf)

(Regler oppdatert 6. mai 2020. Oppdaterte regler gjelder fra denne dato).

1. Konkurransen “Ukens bilde” er en uformell fotokonkurranse på klubbkveldene, der hensikten er å vise nye bilder og få tilbakemelding på disse. Aktuelle datoer og kategori annonseres i programmet.

2. Deltagelse. Kun medlemmer i OKK kan delta, med inntil  ett bilde. Bildene kan ikke tidligere være premiert i klubbkonkurranser (dvs. “Ukens bilde”, høst- eller vårkonkurransene). Antatte bilder regnes ikke som premierte.

3. Kategorier. Det konkurreres i to kategorier: Projeksjon (digital bildefil) og papirbilde. (Det kåres ikke en vinner i hver kategori). Sammenlagt vinner får tittelen “Årets fotograf”.

4. Teknisk utførelse.

Til digitale bildefiler stilles følgende krav:

  • Lengste side skal være minimum 1280 piksler/bildepunkter.
  • Filformat skal være JPEG.
  • Maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.
  • Dato, fotografens navn og bildets tittel skal komme fram av filnavnet, i tillegg til filtype.
    (dvs. <år-måned-dato-fotograf-bildetittel>.jpg. Eksempel: 2016-01-18-Jon_Leirdal-Sommer_i_skogen.jpg).

Bilder til projeksjon skal leveres før tidsfristen som er angitt på annonseringen av konkurransen. .

Bildene skal sendes inn via denne websiden.

Bilder som er sendt inn etter tidsfristen, eller som ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat og størrelser, blir ikke med i konkurransen.

Det stilles ingen krav til montering eller størrelse på papirbildene.
Bilder i papirkonkurransen leveres inn rett før møtet.

5. Opphavsrett. Innleverte bilder som i stor grad er en gjengivelse av andres verk, uten at dette verket er tilført nytt innhold ved avfotograferingen, kan bli diskvalifisert fra konkurransen. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering dersom det i ettertid viser seg at det premierte bildet har blitt framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til “Lov om Opphavsrett” og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

6. Premiering. Premierte bilder gis 1., 2. eller 3. premie. Det kan utdeles flere premier for 2. og 3. premie. 1. premiebilde er “Ukens bilde”. Vinneren får en liten påskjønnelse.
Styret i Fotogruppa sørger for at det føres konkurranseprotokoll for begge kategoriene. Protokollene skal være tilgjengelige klubbens websider.

7. Poeng. Premierte bilder gis poeng i henhold til følgende tabell:
1. plass gir 3 poeng
2. plass gir 2 poeng
3. plass gir 1 poeng

Den fotografen som har flest poeng i ved klubbårets slutt, kåres til “Årets fotograf <årstall>”. Premie(r) bestemmes av Fotostyret.

8. Jury. Møteleder bestemmer hvem som skal juryere kveldens konkurranse. Tradisjonelt er dette kveldens foredragsholder.

9. Rettigheter. OKK har rett til å publisere premierte bilder fra konkurransen “Ukens bilde” på klubbens internettsider, Facebooksider og Instagramkonto uten vederlag til fotografen. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

Vedtatt – mai 2020, hovedstyret Oslo Kamera Klubb