Stipendier

Retningslinjer for Oslo Kamera Klubbs stipend

Oslo Kamera Klubbs stipend kan søkes av klubbens medlemmer, enten alene eller flere i fellesskap. Det vil også bli tatt hensyn til søkerens bidrag til fellesskapet i OKK.

Styret kan to ganger i året (vår og høst) dele ut penger til finansiering av et konkret film-, video- eller fotoprosjekt dersom det er budsjetterte midler til dette. Størrelsen bestemmes på Årsmøtet.  Utlyses innen 1.mars og 1.september

Det kan bare tildeles ett stipend til hvert prosjekt. Stipendet skal benyttes til dekning av faktiske utgifter.

Skriftlig søknad leveres styret innen 31. mars og 30.september.
Søknaden skal inneholde:

 • søker(ne)s navn, epostadresse, telefonnummer og alder
 • evt. hjemmeside-/blogadresse
 • antall år som medlem i OKK
 • opplysninger om prosjektet
 • budsjett  og søknadsbeløp
 • opplysning om hvordan prosjektet planlegges presentert i klubben (foredrag, utstilling, bok, video, …)

Prosjektet skal vises på et medlemsmøte  i det etterfølgende år. Tidspunkt avtales med fotogruppa. Kort rapport om resultat av prosjektet skal sendes styret innen 4 uker etter avsluttet prosjekt.

Innkomne stipendsøknader behandles av styret i første møte etter 31. mars og 30. september. Dersom en søknad er ufullstendig, kan styret utsette saken til neste møte og gi søkeren en ny frist til å gi flere opplysninger. Dersom søkeren ikke holder fristen, skal søknaden avslås. Styrets avgjørelse kan ikke påklages.

Stipendet må tilbakebetales dersom arbeidet ikke blir vist som forutsatt eller at mottakeren melder seg ut av Oslo Kamera Klubb, eller unnlater å betale medlemskontingent før stipendarbeidet er vist på et medlemsmøte. Styret kan imidlertid samtykke i at arbeidet isteden blir vist på et senere tidspunkt.

Stipendtildeling og presentasjon av stipendarbeidet skal omtales i årsberetning

(Fastsatt av styret 19.01.1993, endret 21.11.12, 23.02.2013)

Oppdatert april 2017

Det finnes et søknadsskjema i PDF format. Last ned og fyll ut. Dette er et PDF-skjema som kan fylles ut med PC om ønskelig og sendes som epost til styret i Oslo Kamera Klubb. Det er også mulig å skrive det ut og fylle ut på den måten.

Det er også mulig å søke fra web via dette skjemaet.

 

Retningslinjerfor Jan Baashuus-Jessens stipend

Jan Baashuus-Jessen testamenterte kr 50.000 til Oslo Kamera Klubb (OKK). Avkastningen av beløpet skal deles ut som stipend i henhold til disse vedtekter.

Jan Baashuus-Jessens stipend skal være inntil kr 15.000. Stipendet kan deles på flere søkere, med minimum kr 3.500 til hver.

Stipendet deles ut med 2 til 4 års mellomrom etter beslutning av OKKs styre. Melding om slik beslutning skal sendes skriftlig (herunder som e-post) til samtlige av OKKs medlemmer og med minst 6 ukers søknadsfrist.

Jan Baashuus-Jessens stipend kan søkes av alle som er medlem av OKK og har vært det sammenhengende i minst 3 år ved søknadsfristens utløp. Det vil også bli tatt hensyn til søkerens bidrag til fellesskapet i OKK. Søkerne forplikter seg til å opprettholde medlemskap i OKK inntil stipendrapport, jf punkt 6, er levert.

Jan Baashuus-Jessens stipend kan benyttes til deltakelse på kurs/workshop inne foto, film og video og til dekning av faktiske kostnader (reiseutgifter, forbruksmateriell, presentasjon, m.v.) ved gjennomføring av et foto-, film- eller videoprosjekt.
Ved tildeling av stipend for deltakelse på kurs/workshop skal skriftlig bekreftelse på plass fremvises før stipendet utbetales. Ved tildeling av stipend til et prosjekt skal fullfinansiering av prosjektet dokumenteres før utbetaling finner sted.

Den som tildeles stipend skal senest 8 uker etter avsluttet kurs/workshop eller prosjekt levere en skriftlig stipendrapport til OKKs styre. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for OKKs medlemmer på internett eller på annen måte.
Ved støtte til prosjekt skal dessuten resultatet presenteres på et medlemsmøte i OKK.

Skriftlig søknad leveres OKKs styre innen søknadsfristen.
Søknaden skal inneholde:

 • søkers navn, adresse, telefon og e-post adresse,
 • opplysning om hvor lenge søkeren har vært medlem i OKK,
 • beskrivelse av det kurs/workshop eller prosjekt som det søkes støtte til,
 • budsjett
 • opplysning om hvordan og når en eventuell presentasjon på medlemsmøte kan skje.

OKKs styre kan anmode om ytterligere opplysninger.

Søknader om Jan Baashuus-Jessens stipend avgjøres av OKKs styre på dets første møte etter søknadsfristens utløp. Dersom hovedstyret finner det nødvendige med ytterligere opplysninger for å kunne avgjøre en søknad, kan behandlingen av samtlige søknader utsettes til et senere styremøte, men likevel slik at søknadene skal være avgjort senest 8 uker etter søknadsfristens utløp.
OKKs styre kan velge å avslå samtlige søknader.

Ved brudd på forutsetningene for tildeling av Jan Baashuus-Jessens stipend, jf punktene 4, 5 og 6 skal mottatt stipend tilbakebetales til OKK.
(Fastsatt av styret i Oslo Kamera Klubb 20.10.2003, sist endret 21.11.2012)
(Oppdatert 23.02.13)

Retningslinjer for Caroline Sjelbreds stipend

Caroline Sjelbred testamenterte kr 50.000 til Oslo Kamera Klubb (OKK). Avkastningen av beløpet skal deles ut som stipend i henhold til disse vedtekter.

Caroline Sjelbreds stipend skal være inntil kr 15.000. Stipendet kan deles på flere søkere, med minimum kr 3.500 til hver.

Stipendet deles ut med 2 til 4 års mellomrom etter beslutning av OKKs styre. Melding om slik beslutning skal sendes skriftlig (herunder som e-post) til samtlige av OKKs medlemmer og med minst 6 ukers søknadsfrist.

Caroline Sjelbreds stipend kan søkes av alle som er medlem av OKK og har vært det sammenhengende i minst 3 år ved søknadsfristens utløp.
 Det vil også bli tatt hensyn til søkerens bidrag til fellesskapet i OKK. Søkerne forplikter seg til å opprettholde medlemskap i OKK inntil stipendrapport, jfr punkt 6, er levert.

Caroline Sjelbreds stipend kan benyttes til deltakelse på kurs/workshop innen foto, film og video og til dekning av faktiske kostnader (reiseutgifter, forbruksmateriell, presentasjon, m.v.) ved gjennomføring av et foto-, film- eller videoprosjekt.
Ved tildeling av stipend for deltakelse på kurs/workshop skal skriftlig bekreftelse på plass fremvises før stipendet utbetales. Ved tildeling av stipend til et prosjekt skal fullfinansiering av prosjektet dokumenteres før utbetaling finner sted.

Den som tildeles stipend skal senest 8 uker etter avsluttet kurs/workshop eller prosjekt levere en skriftlig stipendrapport til OKKs styre. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for OKKs medlemmer på internett eller på annen måte.
Ved støtte til prosjekt skal dessuten resultatet presenteres på et medlemsmøte i OKK.

Skriftlig søknad leveres OKKs styre innen søknadsfristen.
Søknaden skal inneholde:

 • søkers navn, adresse, telefon og e-post adresse,
 • opplysning om hvor lenge søkeren har vært medlem i OKK
 • beskrivelse av det kurs/workshop eller prosjekt som det søkes støtte til
 • budsjett
 • opplysning om hvordan og når en eventuell presentasjon på medlemsmøte kan skje.

OKKs styre kan anmode om ytterligere opplysninger.
Søknader om Caroline Sjelbreds stipend avgjøres av OKKs styre på dets første møte etter søknadsfristens utløp. Dersom styret finner det nødvendige med ytterligere opplysninger for å kunne avgjøre en søknad, kan behandlingen av samtlige søknader utsettes til et senere styremøte, men likevel slik at søknadene skal være avgjort senest 8 uker etter søknadsfristens utløp.
OKKs styre kan velge å avslå samtlige søknader.
Ved brudd på forutsetningene for tildeling av Caroline Sjelbreds stipend, skal mottatt stipend tilbakebetales til OKK.

(Fastsatt av styret i Oslo Kamera Klubb 21.11.2012)
(Oppdatert 23.02.2013)