Gruppenes mandater

 

MANDAT FOR FOTOGRUPPA

 

SAMMENSETNING

 • Fotogruppa skal bestå av minst 3 medlemmer og velges på årsmøtet for en periode på 1 år
 • Styret kan supplere gruppa med flere medlemmer
 • Gruppa velger selv en leder, som blir representant i OKKs styre
 • Øvrige medlemmer kan møte i styret ved leders fravær
 • Gruppeleder rapporterer til klubbens leder

FORMÅL

 • skape et faglig og sosialt stimulerende fotomiljø for medlemmene

OPPGAVER OG ANSVAR

 • organisere ukentlige klubbmøte i henhold til vedtektene og retningslinjer fra styret
 • utarbeide program for møtene
 • programmet skal godkjennes av styret før publisering
 • høstprogrammet skal publiseres i august; vårprogrammet i desember
 • innholdet på klubbmøtene :
  • gjenspeile klubbens formål, som er å skape et stimulerende faglig og sosialt miljø
  • ivareta interesser både til nybegynnere i fotografering og erfarne fotografer
  • variasjon mht formidling av ulike sjangre innen foto
  • variasjon mht fordeling av foredrag og andre fotorelaterte praktiske prosjekter som aktiviserer medlemmene (f.eks. Mini workshops, samarbeidsprosjekter
  • variasjon mellom interne/eksterne foredragsholdere
  • passe på at faste poster kommer med i programmet: Årsmøte (februar), diskusjonsmøte (okt/nov), resultater fra klubbkonkurransen (april/mai og nov/des), bildevisning fra Klubbmester og Årets fotograf

ANNET

 • invitere medlemmer til å komme med innspill til programmet
 • i samarbeid med styret organisere  medlemsundersøkelse for å få innspill til programarbeidet

 

Revidert av styret

2017-06-12

 

MANDAT  FOR FILM- OG VIDEOGRUPPA

 

SAMMENSETNING

 • Videogruppa skal bestå av minst 3 medlemmer og velges på årsmøtet for en periode på 1 år
 • Gruppa kan suppleres med flere medlemmer som godkjennes av klubbens styre.
 • Gruppa velger selv en leder, som blir representant i OKKs styre
 • Øvrige medlemmer kan møte i styret ved leders fravær
 • Gruppeleder rapporterer til klubbens styre

FORMÅL

 • Skape et faglig og sosialt stimulerende filmmiljø for medlemmene

OPPGAVER OG ANSVAR

 • Organisere klubbmøter i henhold til vedtektene og retningslinjer fra styret
 • Utarbeide program for møtene
 • Programmet skal godkjennes av styret før publisering
 • Høstprogrammet skal publiseres i august; vårprogrammet i  desember
 • Innholdet på klubbmøtene :
  • gjenspeile klubbens formål, som er å skape et stimulerende faglig og sosialt miljø
  • ivareta interesser både til nybegynnere i video og erfarne fotografer
  • variasjon mht formidling av ulike sjangre innen video
  • variasjon mellom interne/eksterne foredragsholdere
  • passe på at faste poster kommer med i programmet: Årsmøte (februar), diskusjonsmøte (okt/nov), resultater fra konkurranser

ANNET

 • Invitere medlemmer til å komme med innspill til programmet
 • I samarbeid med styret organisere en medlemsundersøkelse for å få innspill til programarbeidet

 

MANDAT FOR KONKURRANSEGRUPPA 

 

SAMMENSETNING

Hovedstyret oppnevner konkurransegruppa, bestående av minimum 3 medlemmer. Utvalget velger selv leder, som har ansvaret for samordning av alle aktivitetene som beskrives i dette mandatet. Konkurranselederens linje er til klubbens leder når det gjelder veiledning eller saker som ikke ligger i mandatet.

 

OPPGAVER OG ANSVAR

Konkurransegruppa skal sørge for gjennomføring av konkurranser i regi av OKK og Norsk Selskap For Fotografi

 

Klubbkonkurranser:
Vår- og høstkonkurranse
(se eget regelverk)
NSFF: NM I FOTO

(se eget regelverk)

Andre/Internasjonale konkurranser

( = FIAP internasjonale salonger/konkurranser)

Informere om konkurransene

(bl.a. på web, nyhetsbrev, program, facebook)

Informere om konkurransene

(bl.a. på web, nyhetsbrev, program, facebook)

Informere om konkurransene.

(bl.a. på web, nyhetsbrev, program, facebook)

Ajourføre regler Ta imot papirbilder Informere om resultatet i klubben
Ta imot papirbilder Sende bildene til konkurranseutvalget i NSFF
Konfigurere konkurranse på NSFF sine hjemmesider. Informere om resultatet i klubben
Finne jury Se til at vinnere av konkurransen mottar premier ved en passende anledning i samarbeid med fotogruppa
Reservere lokale til juryering Se til at bildene er tilgjengelig for deltakerne kort tid etter konkurransen
Presentasjon av resultatene i eget klubbmøte
Publisere premierte bilder og resultatlister på OKKs nettsider.
Ordne med og skrive ut diplomer. Sørge for premier   i samarbeid med klubbens styre

.

Revidert av styret

2017-06-12

 

 

MANDAT FOR TUR- OG UTFLUKTSGRUPPA

 

SAMMENSETNING

 • Komiteen skal bestå av minst 2 medlemmer.
 • Utpekes av klubbens styre for en periode på 1 år, og følger årsmøteperioden.
 • Gruppa kan suppleres med flere medlemmer som godkjennes av klubbens styre.
 • Gruppa velger selv leder, som rapporterer til styret i Oslo Kamera Klubb.

FORMÅL

 • Skape et sosialt og inspirerende fellesskap for medlemmer og potensielle medlemmer

OPPGAVER OG ANSVAR

 • Organisere sommerutfluktene fra mai til september
  • Nøyaktige datoer for sesongens start/slutt avtales med fotogruppa
 • Sette opp program for utfluktene, inkludert møtested etter utfluktene
 • Programmet må være klart til publisering før møtesesongen avsluttes, dvs. april

Organisere minst en lengre tur (dagstur eller overnattingstur) i året.

  • Kostnader ved en slik tur er ikke en del av OKK sitt ansvar og må dekkes av medlemmene selv.
  • Lage invitasjon og informere om reisen internt på hjemmeside og i nyhetsbrev (i samarbeid med klubbens infoansvarlig)

 

Revidert av styret

2017-06-12

 

MANDAT FOR UTSTILLINGSGRUPPA

 

SAMMENSETNING

 • Gruppa skal bestå av minst 2 medlemmer
 • Utpekes av styret for en periode på 1 år, som følger årsmøteperioden
 • Gruppa kan suppleres med flere medlemmer som godkjennes av klubbens styre.
 • Gruppe velger selv leder, som rapporterer til klubbens leder

FORMÅL

 • Vise medlemmenes bilder for offentligheten i form av en kollektivutstilling

OPPGAVER OG ANSVAR

 • Organisere en kollektivutstilling i året
 • Avtale med styret om utstillingen skal være
  • a) juryert eller
  • b) åpne deltagelse for alle
 • Hvis a): finne jury på 3 personer, der begge kjønn er representert
 • Finne egnet utstillingslokale, utarbeide forslag til budsjett og informasjon om evt. egenandel og/eller sponsing. Legges fram for styret for godkjenning.
 • Lage invitasjon til å delta på utstillingen
 • Informere om utstillingen internt og eksternt (i samarbeid med klubbens infoansvarlig)
 • Organisere montering, demontering og eventuelle vaktplaner og vakthold.

ANNET

 • Husk at utstillingslokaler må bestilles ca et år i forveien. (Fotogalleriet og Rådhusgalleriet har faste søknadsfrister).
 • Ved juryert utstilling, kan juryen også anbefale hvordan bildene skal presenteres, dvs. type innramming og format.
 • Ved åpen utstilling skal utstillingsgruppa foreslå overfor klubbens styre hvordan bildene skal presenteres, dvs. type innramming og format.

 

Revidert av styret

2017-06-12